Ledenvergadering Notulen en Agenda 2016

Notulen van de ledenvergadering dinsdag 17 mei 2016

Presentatie van de vergadering kun je hier opvragen: <Presentatie2016>

Aanwezig: Martin B, Berry V, Miep W, Jolien V, Agnet S, Amarins V, Majell B, Cor O, Jos D, Eddie B, Harm B, Freek B, Gerard H, Ronald B, Ineke V, Jose G, Agnita van der L, Ayla L, Jaimy K, Angela B, Lianne van A, Sarissa V, Jessica O, Geertje V, Liesbeth S.

Afwezig: T. Volkmann, A. Boelens.

1.Opening: Martin heet iedereen welkom nadat iedereen voorzien is van een kopje koffie of thee.
Het voltallige bestuur is aanwezig.

2.Notulen vorige vergadering:
Deze worden in orde bevonden.

3.Ingekomen:
Geen belangrijke ingekomen stukken.
Heren en Dames 1 vanaf 2e klasse spelen volgend seizoen minimaal 4 sets per wedstrijd.
Heren en Dames 1 later klaar met de wedstrijd i.v.m. meer sets spelen, kijken hoe we dat doen met de kantine.

4.Bestuursverkiezing:
Weer een nieuw lid nodig voor in het bestuur i.v.m. agnet die er mee stopt.

5.Jaarverslag financiën en begroting:
Zie bijlage van Amarins. Gehele begroting goed bevonden en duidelijk!

6.Contributie:

 • Begroting tekort van komend jaar.
 • Streven spaarrekening boven €5000.-
 • Contributie verhogen.

Vorig jaar is er ook al voorgesteld om de contributie te verhogen.
Nog niet iedereen is er mee eens, martin heeft de stemmen geteld en meer zijn er voor, dus wel akkoord.

 • Jeugd          €5.- meer
 • Recreanten     €10.- meer
 • Senioren       €15.- meer

7.Kascommissie:
De kas is gecontroleerd door Eddie B. en Jos D. en alles was in orde.

8.Nieuwe kascommissie:
Volgend jaar word de kas gedaan door Gerard en Eddie, Geertje en Jessica zijn reserve.

9.Jaarverslag Jeugd, senioren en recreanten:

 • Jeugd wordt minder.
 • Goed gespeeld, middenmoot geëindigd.
 • 1A team hopelijk nog in de competitie volgend jaar.
 • 8 jeugd leden.
 • Heren goed gepresteerd.
 • Nog niet eerder zo hoog gestaan.
 • Leden stabiel bij de heren.
 • Dames 1 in de 2e klasse gebleven.
 • Dames 2 gepromoveerd.
 • Dames nog steeds aantal iets groeiend.
 • Recreanten aantal stabiel, opkomst minder.

10.Bespreking andere actie:
Martin had een ander idee voor de loten verkoop, om gezamenlijk een product te verkopen.
Niet iedereen vond het een goed plan.
Loten gaat nog steeds goed. Besloten is om geen andere actie te willen ontplooien.
Nu niet, maar ook komende jaren vindt iedereen dit geen goed idee.

11.Pauze met de trekking van de verloting.
Roelie Nijenhuis verrichtte de trekking. Hij heeft zich jaren ingezet om de loten gedrukt te krijgen. Hij wordt hiervoor bedankt, daar hij er nu mee stopt, en een bloemetje is op zijn plaats!

12.Nieuwe website:
Martin heeft verteld dat er een website en facebook pagina is voor foto’s of om teksten te plaatsen, iedereen kan dat doen, voor de website heb je een inlogcode nodig, heeft nog niet iedereen.

13.Sporthal netjes houden:
Er is een nieuw schoonmaakbedrijf, even in de gaten houden of dat allemaal goed gaat.
Tevens melden in agenda als de zaal niet schoon is of als er andere mindere zaken te melden zijn.
Kan ook bij Martin of Miep.

14.Scheidsrechters en Digitaal Wedstrijd Formulier:
Scheidsrechters nog steeds een aandacht punt.
Digitaal wedstrijd formulier word veel gebruik van gemaakt, werk goed, internet in de zaal kan beter.

15.Mixtoernooi:
Goeie opkomst dit jaar, zelfs ook een aantal jeugdleden.
Laten we eerst zo.

16.Feestcommissie/Feestavond:
1 oktober organiseert dames 1 het feest.

17.Mededeling voor het nieuwe seizoen:
Geen mededelingen.

18.Rondvraag:
Eddie vind veel verschil in de speelballen.
Jaimy vraag of er een plek is voor de wedstrijd spullen op te bergen: kan achter in 1 van de kasten.
Gerard vind de tijden van de wedstrijd te vroeg.
Dames 1 willen graag op de donderdag trainen. Dit wordt in de laatste vergadering met de trainers en leiders besproken wat de opties hierin zijn.

19.Sluiting:
Agnet krijg nog een bloemetje en word wordt bedankt voor haar inzet.


Agenda:

Aanwezig om 20.00 uur in de sporthal.

Agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige vergadering.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Bestuursverkiezing.

Dit jaar zaten in het bestuur Martin Blum, Berry Volkmann, Miep Weemstra, Agnet Schipper, Majell Boelens, Amarins Venema en Jolien Postma-Vennink.
Miep en Agnet zijn periodiek aftredend. Miep stelt zich herkiesbaar, Agnet stopt ermee.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris B. Volkmann. Contactgegevens staan op de site vermeld.

 1. Jaarverslag financiën en begroting.
 2. Vaststellen van de contributie. VOORSTEL CONTRIBUTIE VERHOGING!
 3. Verslag van de kascommissie. Jos en Eddie zitten in de kascommissie en Gerard Hof was reserve.
 4. Benoeming nieuwe kascommissie.
 5. Jaarverslag jeugd, senioren en recreanten.
 6. Actie voor de clubkas. BESPREKEN ANDERE ACTIE!
 7. Pauze met daarin de trekking van de verloting en een consumptie.
 8. Social Media: Nieuwe website en Facebook.
 9. Sporthal netjes houden?
 10. Scheidsrechters en Digitaal Wedstrijd Formulier.
 11. Mixtoernooi.
 12. Feestcommissie/Feestavond: 1 Oktober organisatie DAMES 1.
 13. Mededelingen voor het nieuwe seizoen?
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.
Het Bestuur.